Przejdź do treści

Szanowni Państwo

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dargini, Dargiń 47, 76-020 Bobolice (zwaną dalej Szkołą Podstawową). W Szkole Podstawowej został wyznaczony inspektor ochrony danych  – Jacek Królikowski z którym można się skontaktować poprzez  – adres e-mail.: iod.spdargin@bobolice.pl


Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz na wniosek osoby zainteresowanej.


Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom z którymi Szkoła Podstawowa zawarła umowę powierzenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.


Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres wskazany w przepisach prawa.


Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu oraz ograniczeniu przetwarzania a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.